تقویم آموزشی

تاریخعنوان دورهزمانمربیکارگاه
یک شنبه ۲۴ اردیبهشتجلسه چهارم دسر پیشرفتهساعت ۱۰
دوشنبه ۲۵ اردیبهشتجلسه ششم آشپزی ۲ آقایانساعت ۱۰
سه شنبه ۲۳ اردیبهشتجلسه اول آشپزی سنتیساعت ۱۶
چهار شنبه ۲۳ اردیبهشتجلسه دوم خاگینهساعت ۱۶

 

"" was added to wishlist